Fase 1: inrichten bouwterrein en bouwwegen

Voor de bouwwerkzaamheden zijn zware transporten noodzakelijk en moeten kranen en machines veilig kunnen worden opgesteld. Daarom worden er eerst bouwwegen en bouwterreinen aangelegd. De ruimte die gereserveerd wordt voor een toegangsweg naar de bouwplaats is ongeveer acht meter breed en bestaat uit stalen rijplaten of een zandbed met daarop asfaltgranulaat. Dit materiaal kan nadien worden hergebruikt en leidt tot minder stofoverlast in droge perioden. Het werkterrein voor een nieuwe mast is zo'n 3.000 m2 groot. 

Start maart 2016


Fase 2: realisatie betonnen fundaties voor Wintrackmasten

De nieuwe masten, die uit twee stalen palen bestaan, moeten een stevige voet krijgen. Hiertoe worden er fundatiepalen in de grond aangebracht waar vervolgens een cirkelvormige betonnen fundatie op rust. Hierop worden dan weer de masten gemonteerd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt een bouwput van zo’n 3 meter diep gegraven. Bemaling zorgt ervoor dat de put vrij blijft van water. De diepte varieert van 1,5 meter tot 1,8 meter.

Van mei 2016 tot april 2017


Fase 3: oprichten Wintrackmasten door VolkerWessels Telecom

De masten zijn in drie of vier delen reeds in de fabriek vervaardigd. Met behulp van speciale vrachttransporten worden de enorme mastdelen naar de locatie gebracht. Daar worden ze vervolgens met behulp van kranen verder in elkaar gezet. 

Van juni 2016 tot mei 2017


Fase 4: geleider montage

De stroomkabels in een hoogspanningsverbinding heten geleiders. Pas als er een aantal masten staat, kunnen ze opgehangen worden. Daarvoor worden er eerst isolatoren in de masten geplaatst waaraan de geleiders kunnen worden opgehangen. De geleiders worden er met behulp van katrollen (wielen) en speciale lieren ingetrokken. Speciale jukken en allerlei andere maatregelen beschermen daarbij bijvoorbeeld het verkeer op de wegen, het spoor of het water.

Start september 2016


Fase 5: Koppelen bestaande 150 kV-verbinding

De nieuwe 380 kV-verbinding wordt tot aan Kroezenhoek gecombineerd met de bestaande 150 kV-verbinding naar Winterswijk. Deze lijn komt dan bij de nieuwe verbinding in de mast te hangen. Bij Kroezenhoek splitsten de hoogspanningslijnen. De 380 kV-verbinding loopt hiervandaan rechtstreeks naar Wesel in Duitsland. De 150 kV-verbinding sluit via een ondergrondse kabel weer aan op de lijn naar Winterswijk.

In Doetinchem wordt de 150 kV-verbinding richting Winterswijk eerst vanaf het transformatorstation aan de Keppelsweg naar het hoogspanningsstation Langerak gelegd. Dat is een ondergrondse verbinding. Vanaf Langerak lopen de 380 kV- en de 150 kV-verbinding naar Winterswijk over Wintrackmasten. Het eerste deel van de 150 kV-verbinding van Langerak naar Zevenaar ligt ondergronds op hetzelfde tracé.

Start april 2017


Fase 6: Realisatie ondergrondse 150 kV-kabelverbinding door Reddyn

Deze 150 kV-kabelverbindingen worden zoveel mogelijk in een gegraven kabelbed gelegd. Soms is het niet mogelijk om te graven, bijvoorbeeld onder een weg, bij het spoor of door water. Dan wordt er een buis door de grond geboord. Daar kunnen de kabels doorheen worden getrokken. De haspels, met maximaal duizend meter kabel, worden op één locatie opgesteld. Met een staalkabel worden de kabels door de sleuven getrokken. De plek waar de ondergrondse kabels boven de grond komen heet een opstijgpunt. Vanaf hier gaan de kabels naar de hoogspanningsmast.

Start april 2016


Fase 7: Afbreken van de oude verbinding door Reddyn

Na de aanleg van de gecombineerde verbinding wordt de bestaande 150 kV-verbinding door Reddyn afgebroken. De 68 bestaande 150 kV-masten in en langs Doetinchem en tussen Doetinchem en Kroezenhoek worden dan verwijderd. Dit verwijderen bestaat eigenlijk uit dezelfde stappen als het bouwen, maar dan in de omgekeerde volgorde. 

Start juni 2017


Fase 8: herstellen van het gebied

Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden de werkwegen en bouwterreinen weer verwijderd en de landbouwgrond hersteld. Ook wordt de beplanting nadien hersteld. Buiten de nieuwe elektriciteitsverbinding blijft er niets achter dat niet in het landschap hoort. Tijdens de werkzaamheden wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke omgeving. Hiertoe zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen. Als u hier meer over wilt weten, kunt u terecht op de website www.doetinchem-wesel380kv.nl van TenneT.  

Eerste kwartaal 2018 gereed